Onderzoeksprojecten

HerBioGras

Onder invloed van de mens is het aandeel soortenrijke graslanden in West-Europa de voorbije decennia sterk teruggedrongen. Om het areaal uit te breiden wordt vaak getracht landbouwpercelen terug om te zetten in soortenrijke graslanden. Dit is echter een complexe uitdaging en natuurbeheerders worstelen met praktische problemen. In een terreinexperiment zoekt de Hogeschool Gent uit welke beheermethoden meest geschikt zijn om de soortenrijkdom te herstellen. In onderzoeksplots wordt gekeken naar het effect van verschillende maairegimes, uitmijnen, chopperen en herintroductie van planten en bodembiota.

In het HerBioGras-experiment wordt herstel van graslanden onderzocht.

In het HerBioGras-experiment wordt herstel van graslanden onderzocht.


m² tuinen

De waaier aan diensten geleverd door het rurale ecosysteem wordt bedreigd door het verlies aan biodiversiteit op landbouwgrond. Bovendien stijgt vanuit verschillende hoeken de interesse in het rurale gebied zodat de gevraagde dienstenwaaier alsmaar breder wordt. Biodiversiteit en daarmee gerelateerde ecosysteemdiensten zijn context afhankelijk en vragen daarom perceel-overschrijdende maatregelen in samenwerking met alle belanghebbenden. Dit zorgt voor een grote nood aan biofysische en sociale kennis op landschapsniveau. Het educatief landschapsvenster biedt hiertoe alle mogelijkheden. Functionele tuintjes van elk 1 m² (als het ware kleine ‘ECO-LABS’) worden geïnstalleerd op locaties verschillend in landschapscontext binnen het landschapsvenster. De tuintjes zijn tweezijdig van nut omdat ze enerzijds biofysische kennis leveren en anderzijds, door participatie, mensen verrijken in ecosysteem-kennis en aanzetten tot samenwerken. Voor dit project wordt de expertise van ForNaLab gebundeld met deze van ILVO (eenheid Plant en eenheid Landbouw & Maatschappij).

Biodiversiteit op een vierkante meter

Biodiversiteit op een vierkante meter


Studentenprojecten

Project De Sterre: opmaak groenbeheerplan

Stedelijke groengebieden vormen uniek ecosystemen. Ze verbeteren bovendien de leefbaarheid van steden door de ecosysteemdiensten die ze leveren. De stad Gent mikt in haar huidige ruimtelijke visie op een optimaal behoud en de bescherming van haar stedelijk groen. Zo worden via thematische ruimtelijke uitvoeringsplannen een aantal historisch permanente graslanden omgezet naar natuurgebied, zodat hun vegetatie niet meer gewijzigd mag worden. Het gaat hier over een aantal deelgebieden in de zuidelijke stadsrand van Gent, waaronder campus De Sterre van de Universiteit Gent.

Vanuit haar Duurzaamheidsvisie (2013) wil de UGent werken aan een visie op de inrichting en het beheer van hun ca. 250 ha groen, uitgaande van de principes Harmonisch Park- en Groenbeheer. In dit project maken studenten van HoGent een groenbeheerplan op voor campus De Sterre. Door de studie van de huidige vegetatie en bodem gaan zij na welke potenties deze waardevolle graslanden hebben, en welk type beheer hier vooropgesteld wordt om het toekomstig eindbeeld te behalen. Daarnaast lanceren zij ook voorstellen voor de houtachtig beplante zones.

Natuur in de stad: campus De Sterre

Natuur in de stad: campus De Sterre

Bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden

Eén van de strategieën om natuurreservaten af te schermen van het omringende intensieve landschap, is het vergroten van hun oppervlakte via het aankopen van gronden errond. Maar in deze bufferzones worden best ook natuurdoelstellingen gerealiseerd. In dit projectwerk onderzochten studenten van HoGent het gebied “Gulke Putten” als voorbeeld van een geïsoleerd natuurreservaat in een intensief landbouwlandschap. Ze bekeken of een degelijke studie van vegetatie en bodem kan helpen om de potenties van deze percelen voor natuurherstel in te schatten.

Natuurbeheer met studenten in de Gulke Putten

Natuurbeheer met studenten in de Gulke Putten


Publicaties